PREGUNTES FREQÜENTS

· CONDICIONS DE L’ENTRADA
Seients i numeració: Les entrades de cada concert són NO NUMERADES, per aquest motiu recomanem anar amb suficient temps d’antelació per poder escollir el lloc desitjat.
Els concerts d'Andrea Motis trio, Blaumut i Elena Gadel Manu Guix, seran amb seient no numerat. El concert de Dàmaris Gelabert serà a peu dret (en aquest cas, hi haurà algunes cadires a disposició, per qui en necessiti).
Copa de vi: L’entrada al concert inclou una copa de vi ( en tots els concerts excepte el de l’artista Dàmaris Gelabert ) que serà subministrada a l' entrar i aquesta caldrà que es retorni als seus punts de recollida i, en el cas dels menors de 18 anys, es subministrarà most enlloc de vi.

· ACCÉS AL RECINTE:
Per entrar al recinte hauràs de mostrar l'email de confirmació imprès o en la pantalla del mòbil, que serà comprovada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.
No està permesa la revenda de l’entrada. L’Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.
El posseïdor de l’entrada és el responsable en cas de còpia d’aquesta.
2. L’Organitzador denegarà l’accés als recintes al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:
a) L’entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.
b) El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o a l’entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.
c) El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.
No està permesa l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent. Es prohibeix així mateix l’entrada de qualsevol tipus de begudes al recinte.
3. L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir que crearà una situació de risc o perill per al mateix portador o altres assistents o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.

· MENORS D’EDAT
Als concerts ABADAL MUSIC FEST tots els menors hauran de pagar l’entrada completa (excepte en el concert de Dàmaris Gelabert, que cal adquirir entrada a partir dels 2 anys). Els menors de fins a 15 anys (inclosos) hauran d’assistir acompanyats d’un adult.
En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor. En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.
En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival. Durant la seva estada al recinte, l’acompanyant serà responsable de qualsevol acció que el menor realitzi.
En tot moment tant l’acompanyant com el menor hauran de portar el DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per acreditar la seva identitat. En el cas d’estrangers hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen.
L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys. Els menors, fins als 15 anys inclosos s’identificaran amb una polsera. El menor haurà en tot moment de portar visible aquesta polsera, així com el seu DNI.

· CANVIS O DEVOLUCIONS
Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. En cas que el Client no es personi, implicarà la renúncia del Client i suposarà la pèrdua de l' import abonat. En cas de cancel·lació, l’adquirent pot sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’Organitzador per correu electrònic.
ABADAL es reserva el dret d'introduir les pertinents modificacions (reubicació dels espais i/o canvi de data) en les activitats per causes raonables i que escapin del seu control raonable, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, obres, falta de subministrament elèctric, errors mecànics o informàtics, o altres causes de força major no imputables a l'Organitzador, sense que per tal motiu el Client tingui dret a percebre cap tipus d'indemnització. Si donat el cas no es pot fer la reubicació d'espai o canvi de dates, es procedirà a retornar els diners.